2. ආයාසයි නම් මෙතෙර ~ නිරායාසයි නම් එතෙර | 2019.06.11 | සවස දම් දෙසුම | අකම්පිත