දුක ශෝකය උදුරා හරින සෝක සල්ල හරණ සූත්‍රය | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ