දැල්ල නිවන්න | හිරේ ඇතුලේ නිදහස් නෑ | 05.08.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත