පඤචස්කන්ධය අපිව කා දමයි. ඉතාම වටිනා බජ්ජනීය සූත්‍ර සාකච්ඡාව - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ