ගෝතම තොට, ගෝතම ද්වාරය සහිත මහා නගර කරවූ සුනිධ වස්සකාර මහ ඇමති වරුන් (2019 - 07 - 31)