2019- 03- 10 දින පිලියන්දල රොඩ්නි මහතාගේ නිවසේදී පැවති සද්ධර්ම දේශනය