ඔබේ දරුවා ඔබ මෙන් හැදුනොත්? ඔබ ආදර්ශමත් මවක්, පියෙක්ද? Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2020-2-13)