දේවතා ප්‍රශ්නය | පූජ්‍ය දොලොස්වල උදිතධීර ස්වාමින්වහන්සේ | 2013 01 10