තේ බීලා වෙරි වෙලා | මහ මොළකරු දැලේ | 31.07.19 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත