ආරණ්‍යගතවීම 01 - 'බුදුන් වහන්සේ වනගත වන්න කීවේ ඇයි?' (අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.)