අනුන්ට ලැබෙන දුක් විපාක තමන්ගේ කරගෙන තමන්ට නඩු දාගැනීම