“හද සනසන බුදු සිසිලස”- Ven. Pathegama Sumanarathana Thero