නිරෝධ සමාප්තියෙන් අවදි වුන රහතන් වහන්සේ නමකට උපස්ථානයක් කලොත් එදාම එහි විපාක ලැබෙනවා.