02.දුලභව ලැබෙන බුද්ධොත්පාද කාලය හා මිනිසත් බව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ