2018 03 16 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (රුවන්වැලිසෑය පැවති දේශනාව)