2018 - 10 - 28 පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි - Ven Kolugala Vajiragnana thero