මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් අපේ කැමැත්ත පරිදි සිදුවෙන්නේ නෑ