2019-04-13 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...