සිත් නෙත් අසපුව 2019 /03/31 ගලිගමුවේ ඥානදිප ස්වාමීන් වහන්සේ shear කරන්න subscribe කරන්න