සිරස දර්මාසනය .වරායායේ සමිත හාමුදුරුවෝ .දඔදිව විස්තර