නිවන් දකින්න සුදුසු බණක් කෙටියෙන් Ven. Kelaniye Shasanawansha thero (2019 - 08 - 17)