ඉරිදා නෙත් FM සිත් නෙත් අසපුව පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ 2019 12 29