පිනක් -දහමක් කරන්න ඕනි කිව්වට ගොඩක් අය පින් විතරයි කරගන්නේ දහම් කරන්නේ නෑ දහමට තියෙන කාලය හරි අඩුයි