රුවන්වැලි මහ සෑය අභියස සිට සිදු කළ - මහ සෑ වන්දනාව - පූජ්‍ය ගනේකන්දේ චන්දරතන හිමි