සෙනෙහස ආදරය කියන්නේ මිහිරි වචනම නෙමෙයි. වචන ගොඩක් ආදරණීයයි නම් ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන