ඔබේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය විය යුත්තේ කුමක් ද කියල දන්නවද?