යුධ පිටියේ ඇතා මෙන් Ven. Minuwangoda Gnanawasa thero(2019 - 11 - 18)