අනිත්‍ය බව දැනගෙනම තාම උපාදානය වෙනවාද ? හේතුව මෙන්න.. | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ