සට්ටකූට ප්‍රේතයාගේ කතව ( Sirasa Fm කවිබණ මණ්ඩපය ) | මහබුලන්කුලමේ ගුණරතන හිමි