ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 10 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය 3