බුදුරදුන්ගේ සහ බුදු දහමේ සුවිශේෂත්වය කෙටි භාවනාවක් ද සමඟින් - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ