ඉතාම වටිනා ඇසිය යුතුම කිම්බිල සූත්‍ර සාකච්ඡාව - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ