ත්‍රිපිටක පූජාවේදී, විහාරවාසී වැල්ලවායේ සුමනබෝධි ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල පුණ්‍යානුමෝදනාව සහ අනුශාසනාව