ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 12 - නව මහා විදර්ශණා ඥාණයන් තුලින් සෝතාපන්න ඵලයට.