පිංකමක් කරගන්න සල්ලි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ.ගහකින් මලක් කඩාගන්න සල්ලි ඕනද? එක බුදුන්ට පූජා කරන්න සල්ලි ඕනද?