කොහුවල ශ්‍රී විජයමංගලාරාමය කටින පිංකම 2013 - හෑගොඩ විපස්සි හිමි