වරදක් පෙන්වූ කල නිධානයක් පෙන්වූයේ යැයි සිතන්න (2019 - 05 - 20) පූජ්‍ය කොළුගල වජිරඤාන හිමි