ඔක්කෝටම මුල | මූල පරියාය සූත්‍රය ඇසුරිනි | 18.10.2018 | දහම් සාකච්ඡාව | අකම්පිත