අපේ කර්ම ශක්තිය පිළිබඳව Ven Neluwakande Gnanananda Thero sirsa pansil handawa 30-11-2016