කාමාශාව සහ මත්ද්‍රව්‍ය තවත් දරැවෙක් අවීති මහා නරකාදියට රැගෙනගිය අයුරැ,