ආධාරක නැති සෘජු යොගී ඉරියව්ව පෙරදිග වාඩිවන ක්‍රමයයි, අත් ඇඳි සැප පුටු බටහිර ක්‍රමය (2019 - 07 - 24)