2018 - 12 - 02 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි - Ven Doloswara Udithadeera thero