2019 - 02 - 25 පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි (ii) - Ven Neluwakande Gnanananda thero