ඔබ භාවනාව කල යුත්තෙ ඇයි .........පුජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන්වහන්සේ