නිවැරදි මාර්ගය සමථ පූර්වාංගම විපස්සනාව ද ? විපස්සනා පූර්වාංගම සමථය ද ?