ධම්ම චින්තාව - 23 Ven.Nawalapitiye Saranakiththi Thero -2018.05.17 නාවලපිටියේ සරණකිත්ති හිමි