2019- 04- 07 පුජ්‍ය කොටවෙහෙරගල ජිනාරාම ස්වාමින්වහන්සේගේ සත්දින පිංකම වෙනුවෙන් සිදුකල සද්ධර්ම දේශනය