කඨිනය පිලිබඳව භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් දැන ගත යුතු සියලුම කරුණු | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමි