මොකද්ද මේ ලෝකෙ තියෙන දරුණුම දඬුවම? තමාගේ නිවන වසා ගැනීම.