6. ඵලයේ හේතුවාදය | 2019.06.13 | සවස දම් දෙසුම 1 | අකම්පිත